બાળપણ

કરચલી ભર્યા કપાળ અને
ધ્રુજે સતત આ હાથ છતા,
એકલો દોટ મુકું હું ઘરમાં
આજ ફરી મેં બાળપણ ભાળ્યું.

પાટી-દફ્તર, ફેંકી ને ભાગી.
જોઇ નથી ને સિસોટી માંગી.
બુમ-બરાડા બપોરે પાડતા,
શેરી આખીને અમે જગાડતા.

જો કોઇ લઇ આવે ફરિયાદ,
હું કરતો દાદીને યાદ,.
ખોળામાં માથુ રાખી હું રડતો,
સાચા હોવાની જીદ્દ હું કરતો.

ગર્જના સમો દાદી નો અવાજ.
મોટાને સન્માન, એવો રિવાજ.
ખુશી મને હરક્ષણ દેખાતી,
આકાશમાં કિકિયારી ફેલાતી.

જુના ફોટામાં નાનપણ ભાળ્યું.
આજ ફરી મેં બાળપણ ભાળ્યું.

~ ~ ~

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s